תנאים להזמנת ניסור בטון

אנו מודים לך על שבחרת לבצע את העבודה באמצעותנו, ומבטיחים לקיים את כל מה שהתחייבנו בפניך. לצורך ביצוע ההזמנה להלן פירוט התנאים הכללים המהווים חלק בלתי נפרד מההזמנה אנא למד את התנאים ושאל אותנו כל שאלה שתרצה לגביהם:

 • אני החתום מטה מקבל את התנאים המפורטים וערב אישית לפרעון כל התשלומים בגין הזמנה זו.
 • על המזמין האחריות לבדיקת שטח העבודה לביצוע הניסור/קידוח בכל הנוגע לתשתיות חשמל, גז, מים וכדומה לרבות קונסטרוקציה וחיזוקי המבנה.
 • עיקוב מטעם המזמין יחוייב בסך של 370 ש"ח לכל שעת עבודה של צוות ניסור/קידוח.
 • שעות עבודת הצוות מ-7:00 בבוקר ועד 19:00 בערב באופן רצוף.
 • מ.סעדון בע"מ אינה אחראית לנזקי מים, אבק, ריצוף וכל המיועד לשימור ברדיוס העבודה כתוצאה מעבודתה בשטח - ההגנות ייבוצעו ע"י המזמין.
 • ביטול העבודה מטעם המזמין ו-או הקטנת היקף העבודה במעמד הימצאות הצוות באתר או בסמוך להגעתו יחוייב בסכום של 47% ללא קשר לביצוע בפועל.
 • על המזמין לבצע סימונים מדוייקים של איזור הניסור/קידוח טרם הגעת הצוות לאתר כל הסימונים באחריות המזמין.
 • מוסכם כי עקב מיגבלות הציוד מקסימום היצמדות לתקרה או לקיר הצמוד לחלק המנוסר הינו 5 ס"מ.
 • אספקת חשמל תלת פאזי 5X32A באחריות המזמין, במידה ואין חשמל באתר כנדרש יש לעדכן זאת על גבי ההזמנה מראש.
 • הניסור מתייחס לניסור עם חריגה ככל שנידרש עד לנקודת מפגש של קווי הניסור, קידוחים למניעת חריגה במקרה ויידרשו ע"י המזמין ישולמו בנפרד.
 • לצורך השלמת ההזמנה, יש ליצור קשר טלפוני, לקבל אסמכתא ולהחזירה חתומה באמצעות פקס - 08-9555050.
 • אנו מסכימים כי העיר ירושלים בלבד תהווה מקום השיפוט לצרכי הזמנה זו.